За да не ви боли главата сутрин!!!

Предлагаме ви:

Уред, който състарява алкохола и подобрява вкусовите качества, изчиства всички вредни съставки.

Ултразвуков активатор - “Volcano expert”
 
Техническо описание и инструкция за експлоатация
 
1. Предназначение
Ултразвуковият активатор “VOLCANOEXPERT” е предназначен за акустична обработка на вода, водни разтвори, течни хранителни про­дукти (мляко, плодови сокове и др.), негазирани алкохолни напитки, с цел дезинфекция, подобря­ване на вкусовите качества и удължаване срока на съхранение на обработваните течности.
 
2. Устройство
Уредът се състои от захранващ блок и излъчвател. Захранващият блок е монтиран в пластмасов корпус. Той преобразува мрежовото напрежение 230V/50Hz в стабилизирано напреже­ние 24V/0,85A.
Излъчвателят представлява цилиндричен херметичен корпус. В него са монтирани електро-механичен преобразувател и високочестотен генератор.
Двете части на устройството са свързани посредством кабел, върху който е монтиран под­вижен фиксатор.
 
3. Принцип на работа
Работата на “VOLCANOEXPERT” се основа­ва на кавитационното действие на ултразвукови вълни, които се разпространяват в обема на обработваните течности. При разпространението на ултразвук в течна среда възникват последо­вателни зони на понижено и повишено налягане. В зоните на понижено налягане, разтворените в течността газове се отделят и формират огромен брой микроскопични мехурчета. При повиша­ване на налягането мехурчетата се свиват. Ско­ростта, с която се движат стените на свиващото се кавитационно мехурче надхвърля многократно скоростта на разпространение на звука в теч­ността. Това е причина налягането на газовете и парите, затворени в обема на мехурчето, да се повиши до над 10 000 атмосфери, а температурата да надхвърли 10 000 0С. Пулсациите в налягането се предават на всеки обект, потопен в течността. В резултат се унищожават всички микроорга­низми, намиращи се както в течността, така и по повърхността на потопените в нея тела. При това без използване на химични препарати и вредни физични въздействия.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен), алкохолните напитки съдържат различни количества вредни вещества, които се отразяват не само върху вкусовите качества, но в някои случаи могат да са опасни за здраве­то. Качеството на напитките се подобрява при 6
многогодишно отлежаване в дървени съдове (дъ­бови, черничеви и др.) при подходящи условия. Това отдалечава във времето момента, в който питието ще е постигнало максимални вкусови и ароматни качества.
Под действие на ултразвука се постига ускоря­ване стареенето на алкохолни напитки – ракия, водка, уиски, коняк, вино и др. Това се постига, тъй като се ускоряват редица физикохимични процеси, водещи до отделянето на вредните компоненти - лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид), деструкция на високомолекулните съединения (амилов, пропилов и изопропилов алкохоли и фурфурол). Наред с това проти­ча естерификация с участие на естествените компоненти на дестилатите – етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълчена и др.), при което се образуват естери – ароматни вещества.
Резултатът е подобряване на ароматните и вкусови характеристики на напитките, като се запазват непроменени цветът и бистротата им.
 
5. Начин на употреба
Налейте обработваната течност в подходящ стъклен съд с диаметър на гърловината по-голям от диаметъра на излъчвателя. Поставете излъч­вателя в съда и изтеглете фиксатора по дъжината на кабела, така че излъчвателят да е потопен изцяло в течността. За постигане на по-добри резултати е желателно предната част на излъчва­теля да се намира минимум на 5 см от дъното на съда. При употреба на пластмасов съд осигурете разстояние на излъчвателя от дъното на съда не по-малко от 15 см.